Category Archives: ของดีชุมชน

ของดีบ้านหนองใหญ่

ของดีบ้านหนองใหญ่ 1 – 4 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนหนองใหญ่ 1- 4 ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ตาญาครูเย็น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ ,นายบุญสม วิจารจันทร์ ,นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ,นายภาสกร กาญจนวรางกูร ,นางสาวนริสศรา เรืองศร) ,คุณกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ,หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น สื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนหนองใหญ่ 1 – 4 ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่สามารถนำมาถ่ายทอด ต่อยอด สืบสานให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงการสร้างความสำนึกรักในท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับการลงพื้นที่ชมของดีชุมชนหนองใหญ่ 1 – 4 มีดังนี้ คือ 1.ศาลเจ้าปู่ตาญาครูเย็น เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนหนองใหญ่ 1 เดิมชื่อ ป่าตาญาครูโกรธ 2.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตั้งอยู่ในชุมชนหนองใหญ่ 3 เป็นศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 3.บ้านโบราณที่มีอายุร้อยกว่าปี ตั้งอยู่ในชุมชนหนองใหญ่ 1 4.บ้านสะสมของโบราณ เป็นการสะสมของเก่า โดยมีนายเกรียงไกร สินโพธิ์ เป็นเจ้าของบ้าน เช่น หนังสือโบราณอักษรไทน้อย-อักษรตัวธรรม ,หีบโบราณ ,ถาดถวายดอกไม้ธูปเทียนของขุนนางสมัยโบราณ 5.องค์เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ในวัดป่าเทพนิมิต (ชุมชนหนองใหญ่ 2) โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ,พระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อายุหลายร้อยปี ,พระอิฐธาตุของบูรพาจารย์หลายรูป บรรจุลงในเจดีย์เทพนิมิต 6.บึงหนองใหญ่ ตั้งอยู่ในชุมชนหนองใหญ่ 3 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของชุมชนหนองใหญ่ ซึ่งในอดีตเป็นบ่อน้ำชาวบ้านใช้บริโภค 7.ตลาดแลงหนองใหญ่ เป็นตลาดชุมชน ตั้งอยู่บริเวณชุมชนหนองใหญ่ 1 8.อาหาร (ก๋วยเตี๋ยวเนื้อยายผัน ,ปลาช่อนลุยสวนร้านลมโชย,กล้วยฉาบชุมชนหนองใหญ่ 4) และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (น้ำเอนไซม์ ,ยาหอมสมุนไพร) 9.งานหัตถกรรมศิลปะการต่อผ้า เป็นกลุ่มอาชีพของแม่บ้านชุมชนหนองใหญ่ 3 นอกจากนั้นชุมชนหนองใหญ่ 1 – 4 ยังมีช่างแกะสลักไม้-เหล็ก-หิน ที่มีชื่อเสียง (นายอำพร ใจคำ ชุมชนหนองใหญ่) ,โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ,วัดป่าศิริวันวนาราม ร่วมเป็นหนึ่งในของดีมีในชุมชนของชุมชนหนองใหญ่ 1 – 4 อีกด้วย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและพี่น้องชาวชุมชนร่วมลงพื้นที่ดูของดีมีของตัวแทนพี่น้องชุมชนเขต 4 (ชุมชนโนนชัย 1 – 3) ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการต่อยอดของดีมีในชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่นต่อไป


ของดีชุมชนโนนชัย

ของดีชุมชนโนนชัย1 – 3 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนโนนชัย1 – 3 ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (นายกฤษฎ์ สว่างไสว , นางสาวภาสินี ธีรภานุ,ดร.โกเมน กันตวธีระ) นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น สื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนโนนชัย 1 – 3 ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” ซึ่งกิจกรรมของดีที่ชาวบ้านได้ร่วมกันสืบค้นในชุมชนครั้งนี้ ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นสถานบันการศึกษาเน้นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมประกวดและได้รับรางวัลมากมาย มีชื่อวงว่า “โปงลางอีสาน” อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากศิลปินมรดกอีสาน จากแม่ครูจินตนา เย็นสวัสดิ์ มาเป็นครูสอนหมอลำพิเศษ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พร้อมทั้งชาวคณะที่ไปร่วมลงพื้นที่ยังได้ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ ณ ห้องหอไตร โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลครั้งนี้ 2.แหล่งโบราณคดีโนนชัย ค้นพบชิ้นส่วนกำไรสำริด ภาชนะดินเผาก้นกลม วัตถุโบราณ กระดูก แก้ว แหวน เงิน ทอง สมัยโบราณ รวมถึงเครื่องประดับสมัยก่อน 3.ศาลปู่เพลิง สันนิฐานว่าก่อตั้งตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2476-2477 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนมากราบไหว้สักการบูชา ซึ่งทุกวันที่ 14 เมษายน ของทุกปีชาวชุมชนร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย 4.วัดโนนชัย เป็นศาสนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ยังเป็นสถานที่ทำบุญสืบสานประเพณีวัฒนธรรมฮีตสิบสองคลองสิบสี่ เป็นประเพณีที่ยึดถือปฎิบัติในแต่ละเดือนของชาวอีสาน 5.โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นโรงเรียนต้นแบบในการปฎิรูปการศึกษา เน้นทักษะชีวิต แบบบูรณาการ สอนให้เด็กนักเรียนกินอยู่เป็น มีคุณธรรมนำชีวิต พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะพึงประสงค์ 5+1 (1.มีวินัย 2.อดทน 3.มีความรับผิดชอบ 4.เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 5.กตัญญู +1 สำนึกรักท้องถิ่น) โดยมีชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 6.ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น ไข่เค็ม แจ่วบอง กลุ่มสานตะกร้า ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มทอเสื่อ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำด้องแด้ง เฟอร์นิเจอร์ก้านตาล 7.ต้นค้อ เป็นต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่มาเป็นเวลานาน เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านโนนชัยเป็นอย่างมาก 8.ตลาดโนนชัย เป็นตลาดที่เกิดจากวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งมีเสน่ห์แบบบ้านชาวอีสาน ทั้งนี้ ชุมชนโนนชัยนับว่าเป็นชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่นอีกชุมชนหนึ่ง เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญในการสืบค้นโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาซึ่งเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษชุมชนโนนชัย และยังเป็นการสร้างความผูกพันในระดับหนึ่ง คือ การสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมีความมุ่งหวังว่าในวันข้างหน้าชุมชนในเขตเทศบาลจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้ชุมชนก่อเกิดรายได้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น


ของดีชุมชนคุ้มวัดธาตุ

ของดีชุมชนคุ้มวัดธาตุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะฯลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชนคุ้มวัดธาตุ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาศาลาการเปรียญวัดธาตุพระอารามหลวง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายกนิษฐ์ อวัชนาการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางภัทรวดี ปรินแคน ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน พนักงานเทศบาลฯ พี่น้องชุมชนคุ้มวัดธาตุ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” นายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวถึงชุมชนคุ้มวัดธาตุว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ และมีสถานทีท่องเที่ยวที่น่าสนใจสามารถที่จะส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน อีกทั้งยังมีสถานที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองขอนแก่นอยู่รอบบึงแก่นนครอีกด้วย สิ่งที่น่าในในชุมชนคุ้มวัดธาตุ คือ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พระครูสิริสุตาภารณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง เป็นผู้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้ในรอบบริเวณวัด อีกทั้งยังได้รับชมการแสดงฟ้อนรำของชุมชน นำโดย คุณแม่สุภาพร วงศ์ชารี และการขับร้องสรภัญญ์อีสาน นำโดยคุณแม่ประยูร สารโสม ซึ่งของดีชุมชนคุ้มวัดธาตุวันนี้ ได้แก่ 1.หลวงพ่อพระลับ 2.พระพุทธธรรมขันตโสภิต พระอุโบสถ 3.พระเจดีย์พระธาตุนครเดิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4.อาคาร มจร.วัดธาตุพระอารามหลวง 5.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาวัดธาตุฯ 6.อนุเสาวรีย์พระยานครศรีบริรักษ์ 7.หอหลวงพอพระลับสร้างใหม่ 8.การฟ้อนรำ 9.การขับร้องสรภัญญ์อีสาน 10.ปราชญ์ชาวบ้าน 11.ติ๊กแจ่วฮ้อน 12.อาหารอีสานพื้นบ้านชุมชนคุ้มวัดธาตุ 13.เจ้าพ่อมเหศักดิ์ 14.ตลาดน้ำริมบึงแก่นนคร


ของดีชุมชนหนองแวงตราชู

ของดีชุมชนหนองแวงตราชู 2 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนหนองแวงตราชู 2ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาชุมชนหนองแวงตราชู 2 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ พนักงานเทศบาลฯ พี่น้องชุมชนหนองแวงตราชู 2 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” นายกเทศมนตรีฯ กล่าวถึงว่าขอนแก่นเป็นเมืองแห่ง Mice City เป็น 1 ใน 5 ของประเทศ โดยมีจุดเด่นเมืองคือ เป็นศูนย์กลางของภาคอีกสานทั้ง 20 จังหวัดเชื่อมโยงทุกพื้นที่ และการวางรากฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งแรก ในอนาคตจะเป็นเมืองแห่งการประชุมและสัมมนาที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเป็น 10,000 คน นั่นคือจะมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงสมาคมต่างๆมาร่วมประชุมในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นอาจจะไม่โดดเด่นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แต่จังหวัดขอนแก่นยังคงมีความเป็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน วัดวาอาราม โบสถ์สิมอีสาน “ฮูปแต้ม” อีกทั้งยังมีของดีในชุมชน ในวันนี้ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ผมเชื่อมั่นว่า ของดีชุมชนนี้ คือ คนในชุมชนนั่นเอง นายกเทศมนตรีฯและคณะ ได้เยี่ยมของดีวันนี้ ได้แก่ 1.ตุงอีสาน โดยคุณแม่ทองแถม แสนอาจ อายุ 87 ปี เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งคุณแม่ยังได้เลี้ยงไหมเอง ทอผ้าไหมเอง อีกทั้งยังทอตุงขายเองอีกด้วย 2.ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน(หมอลำ) แม่ครูราตรี ศรีวิไล เป็นศิลปินแห่งชาติ 3.ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ได้แก่ ไข่เค็ม แจ่วบอง ปลาทอด ลูกประคบ พานบายศรีทำมาจากผ้าใยสงเคราะห์ ยาจากสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติจากว่านหางจระเข้ ใบหม่อน รังไหม รวมถึงผลไม้ 4.ชมรมเต้นบาสโลบ ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังได้ร่วมรำวงกับพี่น้องชุมชนอย่างสนุกสนาน โดยมีศิลปินแห่งชาติคุณแม่ราตรี ศรีวิไล เป็นผู้ขับร้อง และพบกันร่วมค้นหาของดีมีในชุมชน ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ชุมชนวัดธาตุพระอารามหลวง


ของดีมีในชุมชนโนนทัน

ของดีมีในชุมชน ตอนที่ 2 ของดีบ้านโนนทัน จังหวัดขอนแก่นได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายของจำนวนนักท่องเที่ยว 5 ล้านคนต่อปี แต่ ณ ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 3 ล้านคนต่อปี ทำอย่างไรให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นในโครงการของดีมีในชุมชน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนพัฒนาของดีที่มีอยู่ในชุมชนทั้ง 4 เขต จาก 95 ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดพลังขับเคลื่อนสู่ความเป็นศูนย์กลางภาคอีสานอย่างแท้จริง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดโพธิ์โนนทัน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนโนนทันลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่สามารถนำมาถ่ายทอด ต่อยอด สืบสานให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงการสร้างความสำนึกรักในท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับการลงพื้นที่ชมของดีชุมชนเขต 3ครั้งนี้ คือ ชุมชนโนนทัน 1,5,6 ได้รับเกียรติในการบรรยายจาก ดร.พระครูภาวนาโพธิกุล เจ้าอาวาสวัดโพธิ์โนนทัน ของดีชุมชนเขต 3 ได้แก่ 1. ศาลาโพธิสาร 72 ภาพปริศนาธรรม เป็นศูนย์รวมศิลปะภาพวาด-ปูนปั้น 2.โบสถ์โบราณ ที่มีอายุกว่า 100 ปี 3. พิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์โนนทันเป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องใช้ศิลปวัฒนธรรม ภาพปริศนาธรรม กระดูกไดโนเสาร์พันธุ์กินสัตว์ กระดูกคนโบราณยาวแปดศอก พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินธิ์ตอนต้น 4. นวดแผนไทยวัดโพธิ์โนนทัน โดยสมาคมแพทย์แผนไทย วัดโพธิ์โนนทัน จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์เพื่อดูแล บำบัด ตลอดทั้งส่งเสริม-ฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชน 5. การแสดงฟ้อนเตี้ยโนนทัน ( เตี้ยเดือนห้า) เป็นการรวมตัวที่น่าชื่นชมระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เสน่ห์ของการศิลปะการรำเตี้ย คือ การรำไปย่อตัวไปด้วย ซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่ควรค่าในการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น นับว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสนุกสนานครื้นเครง มีหมอแคนเป็นผู้เป่าให้จังหวะ ท่าฟ้อนยิ่งแปลกมากเท่าใดก็จะยิ่งเรียกความสนใจจากคนดู 6.เจ้าปู่ครูเย็นจำลอง เป็นสิ่งศักดิ์ที่ชาวชุมชนโนนทันให้ความเคารพนับถือและเลื่อมใสศรัทธา เป็นที่พึ่งทางใจของชาวโนนทัน (องค์จริงประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า บึงแก่นนคร) 7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพโนนทัน 1 ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโพธิ์โนนทัน เป็นสินค้าโอท็อประดับ 3 ดาว คือ ขนมดอกจอก ขนมใบบัว แจ่วบองสมุนไพร ไข่เค็มใบเตย นอกจากนี้แล้วทางวัดโพธิ์โนนทัน ยังได้มีการก่อสร้างลานธรรมเพื่อใช้เป็นกิจการของสงฆ์และกิจการของชุมชน และพระธาตุมหาบารมีเจดีย์หลวงปู่โพธิ์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ปาง คือ ปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา และปางนิพพาน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและพี่น้องชาวชุมชนร่วมลงพื้นที่ดูของดีมีในชุมชนเขต 2 (หนองใหญ่ ) ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการต่อยอดของดีมีในชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่นต่อไป


ของดีมีในชุมชนศรีฐาน

ปฐมฤกษ์กิจกรรม “ของดีมีในชุมชน” ประเดิมนัดแรกชุมชนศรีฐาน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และพี่น้องชุมชนศรีฐาน ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณชุมชนศรีฐาน 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายกสมาคมสื่อมวลชน และตัวแทนประธานชุมชนทั้ง 4 เขต และด้วยความร่วมมือของพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1-4 ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อันบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่สามารถนำมาถ่ายทอด ต่อยอด สืบสานให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงการสร้างความสำนึกรักในท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป สำหรับชุมชนศรีฐาน ได้นำเสนอ “ของดีมีในชุมชน” คือ 1.นมัสการหลวงปู่ญาครูจัด 2.ชมมรดกล้ำค่าศรีฐาน 3.ชมสิมศรีฐาน 4.ชมต้นสมุนไพร ต้นมะเกลือใหญ่ /ต้นโพธิ์ศรี / ต้นคงคาว สรรพคุณรักษาโรคซางในเด็ก โรคไข้หวัด ฯลฯ 5.อาหารอร่อย ได้แก่ เป็ดพะโล้ ขนมครกโบราณ แหนมหมู /วัว ขนมใส่ไส้ ฯลฯ 6.คูเมือง 7.บ่อพญานาค (ตาน้ำที่มีน้ำไหลออกมาตลอด ไม่มีแห้ง) 8.โรงเรียนปลอดขยะ