เรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม แพลทฟอร์มใหม่ “ออนซอน มาร์เก็ต”

ตลาดจำหน่ายสินค้าและบริการของดีในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์

”โครงการกองทุนตั้งตัว วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:30 น. – 16:30 น.
ณ ศูนย์ไอซีที (ตลาดสดเทศบาล 1) ติดต่อเบอร์โทร.043-271210,093-4454336