ของดีมีในชุมชนโนนทัน

ของดีมีในชุมชน ตอนที่ 2 ของดีบ้านโนนทัน จังหวัดขอนแก่นได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายของจำนวนนักท่องเที่ยว 5 ล้านคนต่อปี แต่ ณ ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 3 ล้านคนต่อปี ทำอย่างไรให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นในโครงการของดีมีในชุมชน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนพัฒนาของดีที่มีอยู่ในชุมชนทั้ง 4 เขต จาก 95 ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดพลังขับเคลื่อนสู่ความเป็นศูนย์กลางภาคอีสานอย่างแท้จริง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดโพธิ์โนนทัน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนโนนทันลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่สามารถนำมาถ่ายทอด ต่อยอด สืบสานให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงการสร้างความสำนึกรักในท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับการลงพื้นที่ชมของดีชุมชนเขต 3ครั้งนี้ คือ ชุมชนโนนทัน 1,5,6 ได้รับเกียรติในการบรรยายจาก ดร.พระครูภาวนาโพธิกุล เจ้าอาวาสวัดโพธิ์โนนทัน ของดีชุมชนเขต 3 ได้แก่ 1. ศาลาโพธิสาร 72 ภาพปริศนาธรรม เป็นศูนย์รวมศิลปะภาพวาด-ปูนปั้น 2.โบสถ์โบราณ ที่มีอายุกว่า 100 ปี 3. พิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์โนนทันเป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องใช้ศิลปวัฒนธรรม ภาพปริศนาธรรม กระดูกไดโนเสาร์พันธุ์กินสัตว์ กระดูกคนโบราณยาวแปดศอก พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินธิ์ตอนต้น 4. นวดแผนไทยวัดโพธิ์โนนทัน โดยสมาคมแพทย์แผนไทย วัดโพธิ์โนนทัน จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์เพื่อดูแล บำบัด ตลอดทั้งส่งเสริม-ฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชน 5. การแสดงฟ้อนเตี้ยโนนทัน ( เตี้ยเดือนห้า) เป็นการรวมตัวที่น่าชื่นชมระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เสน่ห์ของการศิลปะการรำเตี้ย คือ การรำไปย่อตัวไปด้วย ซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่ควรค่าในการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น นับว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสนุกสนานครื้นเครง มีหมอแคนเป็นผู้เป่าให้จังหวะ ท่าฟ้อนยิ่งแปลกมากเท่าใดก็จะยิ่งเรียกความสนใจจากคนดู 6.เจ้าปู่ครูเย็นจำลอง เป็นสิ่งศักดิ์ที่ชาวชุมชนโนนทันให้ความเคารพนับถือและเลื่อมใสศรัทธา เป็นที่พึ่งทางใจของชาวโนนทัน (องค์จริงประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า บึงแก่นนคร) 7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพโนนทัน 1 ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโพธิ์โนนทัน เป็นสินค้าโอท็อประดับ 3 ดาว คือ ขนมดอกจอก ขนมใบบัว แจ่วบองสมุนไพร ไข่เค็มใบเตย นอกจากนี้แล้วทางวัดโพธิ์โนนทัน ยังได้มีการก่อสร้างลานธรรมเพื่อใช้เป็นกิจการของสงฆ์และกิจการของชุมชน และพระธาตุมหาบารมีเจดีย์หลวงปู่โพธิ์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ปาง คือ ปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา และปางนิพพาน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและพี่น้องชาวชุมชนร่วมลงพื้นที่ดูของดีมีในชุมชนเขต 2 (หนองใหญ่ ) ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการต่อยอดของดีมีในชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่นต่อไป