ของดีมีในชุมชนศรีฐาน

ปฐมฤกษ์กิจกรรม “ของดีมีในชุมชน” ประเดิมนัดแรกชุมชนศรีฐาน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และพี่น้องชุมชนศรีฐาน ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณชุมชนศรีฐาน 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายกสมาคมสื่อมวลชน และตัวแทนประธานชุมชนทั้ง 4 เขต และด้วยความร่วมมือของพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1-4 ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อันบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่สามารถนำมาถ่ายทอด ต่อยอด สืบสานให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงการสร้างความสำนึกรักในท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป สำหรับชุมชนศรีฐาน ได้นำเสนอ “ของดีมีในชุมชน” คือ 1.นมัสการหลวงปู่ญาครูจัด 2.ชมมรดกล้ำค่าศรีฐาน 3.ชมสิมศรีฐาน 4.ชมต้นสมุนไพร ต้นมะเกลือใหญ่ /ต้นโพธิ์ศรี / ต้นคงคาว สรรพคุณรักษาโรคซางในเด็ก โรคไข้หวัด ฯลฯ 5.อาหารอร่อย ได้แก่ เป็ดพะโล้ ขนมครกโบราณ แหนมหมู /วัว ขนมใส่ไส้ ฯลฯ 6.คูเมือง 7.บ่อพญานาค (ตาน้ำที่มีน้ำไหลออกมาตลอด ไม่มีแห้ง) 8.โรงเรียนปลอดขยะ