ของดีบ้านหนองใหญ่

ของดีบ้านหนองใหญ่ 1 – 4 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนหนองใหญ่ 1- 4 ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ตาญาครูเย็น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ ,นายบุญสม วิจารจันทร์ ,นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ,นายภาสกร กาญจนวรางกูร ,นางสาวนริสศรา เรืองศร) ,คุณกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ,หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น สื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนหนองใหญ่ 1 – 4 ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่สามารถนำมาถ่ายทอด ต่อยอด สืบสานให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงการสร้างความสำนึกรักในท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับการลงพื้นที่ชมของดีชุมชนหนองใหญ่ 1 – 4 มีดังนี้ คือ 1.ศาลเจ้าปู่ตาญาครูเย็น เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนหนองใหญ่ 1 เดิมชื่อ ป่าตาญาครูโกรธ 2.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตั้งอยู่ในชุมชนหนองใหญ่ 3 เป็นศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 3.บ้านโบราณที่มีอายุร้อยกว่าปี ตั้งอยู่ในชุมชนหนองใหญ่ 1 4.บ้านสะสมของโบราณ เป็นการสะสมของเก่า โดยมีนายเกรียงไกร สินโพธิ์ เป็นเจ้าของบ้าน เช่น หนังสือโบราณอักษรไทน้อย-อักษรตัวธรรม ,หีบโบราณ ,ถาดถวายดอกไม้ธูปเทียนของขุนนางสมัยโบราณ 5.องค์เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ในวัดป่าเทพนิมิต (ชุมชนหนองใหญ่ 2) โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ,พระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อายุหลายร้อยปี ,พระอิฐธาตุของบูรพาจารย์หลายรูป บรรจุลงในเจดีย์เทพนิมิต 6.บึงหนองใหญ่ ตั้งอยู่ในชุมชนหนองใหญ่ 3 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของชุมชนหนองใหญ่ ซึ่งในอดีตเป็นบ่อน้ำชาวบ้านใช้บริโภค 7.ตลาดแลงหนองใหญ่ เป็นตลาดชุมชน ตั้งอยู่บริเวณชุมชนหนองใหญ่ 1 8.อาหาร (ก๋วยเตี๋ยวเนื้อยายผัน ,ปลาช่อนลุยสวนร้านลมโชย,กล้วยฉาบชุมชนหนองใหญ่ 4) และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (น้ำเอนไซม์ ,ยาหอมสมุนไพร) 9.งานหัตถกรรมศิลปะการต่อผ้า เป็นกลุ่มอาชีพของแม่บ้านชุมชนหนองใหญ่ 3 นอกจากนั้นชุมชนหนองใหญ่ 1 – 4 ยังมีช่างแกะสลักไม้-เหล็ก-หิน ที่มีชื่อเสียง (นายอำพร ใจคำ ชุมชนหนองใหญ่) ,โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ,วัดป่าศิริวันวนาราม ร่วมเป็นหนึ่งในของดีมีในชุมชนของชุมชนหนองใหญ่ 1 – 4 อีกด้วย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและพี่น้องชาวชุมชนร่วมลงพื้นที่ดูของดีมีของตัวแทนพี่น้องชุมชนเขต 4 (ชุมชนโนนชัย 1 – 3) ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการต่อยอดของดีมีในชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่นต่อไป