ของดีชุมชนโนนชัย

ของดีชุมชนโนนชัย1 – 3 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนโนนชัย1 – 3 ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (นายกฤษฎ์ สว่างไสว , นางสาวภาสินี ธีรภานุ,ดร.โกเมน กันตวธีระ) นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น สื่อมวลชน และพี่น้องชาวชุมชนโนนชัย 1 – 3 ลงพื้นที่ “กิจกรรมของดีมีในชุมชน” ซึ่งกิจกรรมของดีที่ชาวบ้านได้ร่วมกันสืบค้นในชุมชนครั้งนี้ ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นสถานบันการศึกษาเน้นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมประกวดและได้รับรางวัลมากมาย มีชื่อวงว่า “โปงลางอีสาน” อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากศิลปินมรดกอีสาน จากแม่ครูจินตนา เย็นสวัสดิ์ มาเป็นครูสอนหมอลำพิเศษ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พร้อมทั้งชาวคณะที่ไปร่วมลงพื้นที่ยังได้ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ ณ ห้องหอไตร โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลครั้งนี้ 2.แหล่งโบราณคดีโนนชัย ค้นพบชิ้นส่วนกำไรสำริด ภาชนะดินเผาก้นกลม วัตถุโบราณ กระดูก แก้ว แหวน เงิน ทอง สมัยโบราณ รวมถึงเครื่องประดับสมัยก่อน 3.ศาลปู่เพลิง สันนิฐานว่าก่อตั้งตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2476-2477 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนมากราบไหว้สักการบูชา ซึ่งทุกวันที่ 14 เมษายน ของทุกปีชาวชุมชนร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย 4.วัดโนนชัย เป็นศาสนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ยังเป็นสถานที่ทำบุญสืบสานประเพณีวัฒนธรรมฮีตสิบสองคลองสิบสี่ เป็นประเพณีที่ยึดถือปฎิบัติในแต่ละเดือนของชาวอีสาน 5.โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นโรงเรียนต้นแบบในการปฎิรูปการศึกษา เน้นทักษะชีวิต แบบบูรณาการ สอนให้เด็กนักเรียนกินอยู่เป็น มีคุณธรรมนำชีวิต พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะพึงประสงค์ 5+1 (1.มีวินัย 2.อดทน 3.มีความรับผิดชอบ 4.เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 5.กตัญญู +1 สำนึกรักท้องถิ่น) โดยมีชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 6.ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น ไข่เค็ม แจ่วบอง กลุ่มสานตะกร้า ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มทอเสื่อ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำด้องแด้ง เฟอร์นิเจอร์ก้านตาล 7.ต้นค้อ เป็นต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่มาเป็นเวลานาน เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านโนนชัยเป็นอย่างมาก 8.ตลาดโนนชัย เป็นตลาดที่เกิดจากวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งมีเสน่ห์แบบบ้านชาวอีสาน ทั้งนี้ ชุมชนโนนชัยนับว่าเป็นชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่นอีกชุมชนหนึ่ง เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญในการสืบค้นโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาซึ่งเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษชุมชนโนนชัย และยังเป็นการสร้างความผูกพันในระดับหนึ่ง คือ การสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมีความมุ่งหวังว่าในวันข้างหน้าชุมชนในเขตเทศบาลจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้ชุมชนก่อเกิดรายได้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น